Attitydskolan är nu införd i skolornas arbete med Likabehandlingslagen.

Den 1 april 2006 trädde lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever i kraft. Huvudmannen för verksamheten är ansvarig för att lagen följs. Lagen ska främja barns och elevers lika
rättigheter, motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder samt motverka annan kränkande behandling.

Lagen omfattar all utbildning och annan verksamhet som omfattas av skollagen (1985:1100). Lagen gäller när personal
kränker elever såväl som när elever kränker andra elever. Kraven som ställs är att varje enskild verksamhet ska bedriva
ett målinriktat arbete för att främja lagens syfte. I varje enskild verksamhet ska det finnas en likabehandlingsplan.
Utöver detta är de enskilda verksamheterna skyldiga att förebygga och förhindra, utreda och vidta åtgärder mot
trakasserier och annan kränkande behandling. Om verksamheten inte följer lagens bestämmelser eller inte
vidtar tillräckliga åtgärder mot trakasserier kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig.

Alla skolor ska ha en aktuell och levande likabehandlingsplan.

Här kommer några utav våra inslag ifrån olika skolor i Örebro.

Läs artikel ifrån Karolinska gymnasieskolan i Örebro (länken öppnas i nytt fönster)             
Läs Karolinska gymnasieskolans likabehandlingslag (länken öppnas i nytt fönster)


Utifrån Navets likabehandlingsplan (länken öppnas i nytt fönster)

Specifika åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna gällande funktionshinder.
Anordnar Navet en temavecka i samarbete med Activa, den s.k. Attitydskolan.


Utifrån Navets förskolors Likabehandlingsplan, för läsåren 08-10 (länken öppnas i nytt fönster)

Förskolornas 3 5 årsavd. samarbetar med Attitydskolan,
som berättar för de äldsta barnen om olika funktionshinder.
Attitydskolan kommer några gånger/termin och träffar barnen.


En artikel från Tullängsskolan:                  Läs den ursprungliga artikeln från Tullängsskolans webbplats (länken öppnas i nytt fönster)

Citat: Attitydskolan uppträdde också med en föreställning som liknar en morgonsoffa
man kan se i TV. En programledare ställer plumpa frågor till inbjudna gäster.
Det visar sig att alla deltagarna har olika funktionshinder och på ett rakt och ärligt
sätt får vi svar på många frågor samtidigt som fördomar kommer i luften.
- Jag tyckte det var väldigt bra, man hajade till om alla fördomarna,
säger Linn Hollanti från Byggestet.
- Ja, det var bra för man får lite mer förståelse för personer med funktionsnedsättningar,
säger Emma Klaesson från Måleri.

Även deltagarna från Attitydskolan är positiva.
- Det var roligt att få delta och att få dela med sig av våra kunskaper och erfarenheter,
  säger Lena Kallionpää.
- Och publiken var härlig, inflikar Moniqa Karlsson.
- Dessutom är det utvecklande både för oss och för publiken, avslutar Christer Johansson.

Susanna Stark-Karlsson Text.
Slut citat.


Det här är vi otroligt glada för. Ett viktigt steg i rätt riktning.